ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή περίπου 20.00Km εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, 300.00m καταθλιπτικού αγωγού καθώς και τριών αντλιοστασίων. Η ιδιαιτερότητα του έργου ήταν το βραχώδες υπέδαφος της πόλης της Στυλίδας το οποίο σε συνδυασμό με τα μεγάλα βάθη των ορυγμάτων απαιτούσε την χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων και προσωπικού

1/7